محصولات زعفران ایلیا
آذین

وزن : 4 گرم -2 گرم - 1 گرم -0.5 گرم
نوع زعفران: نگین

الماس

وزن : 4 گرم - 2 گرم - 1.5 گرم - 0.5 گرم
نوع زعفران: نگین

گوهر

وزن : 4 گرم - 3 گرم - 2 گرم - 1 گرم
نوع زعفران: شبه نگین

باکس صادراتی ایلیا

وزن : از 300 گرم تا 500 گرم (یکجا یا در بسته های 25 گرم)
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال - دسته

باکس صادراتی ایلیا(خاتم)

وزن : از 100 گرم تا 250 گرم
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال - دسته

باکس صادراتی ایلیا(خاتم)

وزن : از 200 گرم تا 500 گرم (یکجا یا در بسته های 25 گرم)
نوع زعفران: نگین - پوشال - دسته

پاکتی

وزن : 2 گرم
نوع زعفران: نگین

پاکتی

وزن : 3 گرم
نوع زعفران: سوپر سرگل

پاکتی

وزن : 0.5 گرم
نوع زعفران: سوپر نگین
باکس مادر : دارد (15 پاکت )

پاکتی

وزن : 2.304 گرم (نیم مثقال)
نوع زعفران: سوپر سرگل
باکس مادر : دارد (15 پاکت )

پاکتی

وزن : 1 گرم
نوع زعفران: سوپر نگین
باکس مادر : دارد (15 پاکت )

پاکتی

وزن : 4 گرم - 4.608 گرم (یک مثقال)
نوع زعفران: سوپر سرگل
باکس مادر : دارد (15 پاکت )