محصولات زعفران ایلیا
آذین

کد محصول : 1001
وزن : 4 گرم -2 گرم - 1 گرم -0.5 گرم
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال

گوهر شش ضلعی

کد محصول : 1002
وزن : 4 گرم - 2 گرم - 1.5 گرم - 0.5 گرم
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال

گوهر

کد محصول : 1003
وزن : 4 گرم - 3 گرم - 2 گرم - 1 گرم
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال

باکس صادراتی ایلیا

کد محصول : 2001
وزن : از 300 گرم تا 500 گرم (یکجا یا در بسته های 25 گرم)
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال - دسته

باکس صادراتی ایلیا(خاتم)

کد محصول : 1003
وزن : از 100 گرم تا 250 گرم
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال - دسته

باکس صادراتی ایلیا(خاتم)

کد محصول : 10031
وزن : از 200 گرم تا 500 گرم (یکجا یا در بسته های 25 گرم)
نوع زعفران: نگین - پوشال - دسته

پاکتی

کد محصول : 3001
وزن : 2 گرم
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال

پاکتی

کد محصول : 3002
وزن : 3 گرم
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال

پاکتی

کد محصول : 3003
وزن : 0.5 گرم
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال
باکس مادر : دارد (15 پاکت )

پاکتی

کد محصول : 3004
وزن : 2.304 گرم (نیم مثقال)
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال
باکس مادر : دارد (15 پاکت )

پاکتی

کد محصول : 3005
وزن : 1 گرم
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال
باکس مادر : دارد (15 پاکت )

پاکتی

کد محصول : 3006
وزن : 4 گرم - 4.608 گرم (یک مثقال)
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال
باکس مادر : دارد (15 پاکت )