محصولات زعفران قربانی
باکس صادراتی قربانی

کد محصول : 5001
وزن : از 300 گرم تا 500 گرم (یکجا یا در بسته های 25 گرم)
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال - دسته

باکس صادراتی قربانی(خاتم)

کد محصول : 50031
وزن : از 200 گرم تا 500 گرم (یکجا یا در بسته های 25 گرم)
نوع زعفران: نگین - پوشال - دسته

پاکتی آویز

کد محصول : 5003
وزن : 4.608 گرم (یک مثقال)
نوع زعفران: نگین - سرگل

پاکتی آویز

کد محصول : 5004
وزن : 2.304 گرم (نیم مثقال)
نوع زعفران: نگین - سرگل

پاکتی آویز

کد محصول : 5005
وزن : 0.5 گرم
نوع زعفران: نگین - سرگل

پاکتی آویز

کد محصول : 5006
وزن : 1 گرم
نوع زعفران: نگین - سرگل


 پاکتی آویز هل

کد محصول : 5007
وزن : 10 گرم
نوع محصول: هل