محصولات زعفران قربانی
باکس صادراتی قربانی

وزن : از 300 گرم تا 500 گرم (یکجا یا در بسته های 25 گرم)
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال - دسته

باکس صادراتی قربانی(خاتم)

وزن : از 200 گرم تا 500 گرم (یکجا یا در بسته های 25 گرم)
نوع زعفران: نگین - سرگل - پوشال - دسته

پاکتی آویز

وزن : 4.608 گرم (یک مثقال)
نوع زعفران: سرگل

پاکتی آویز

وزن : 2.304 گرم (نیم مثقال)
نوع زعفران: سرگل

پاکتی آویز

وزن : 0.5 گرم
نوع زعفران: شبه نگین

پاکتی آویز

وزن : 1 گرم
نوع زعفران: شبه نگین


 پاکتی آویز هل

وزن : 10 گرم
نوع محصول: هل